Hvordan overkomme barrierer i ambisiøse prosjekter

Hvorfor sliter vi med at gode intensjoner går tapt fra planlegging til ferdigstillelse? I ZEN-rapport nr. 54 har vi samlet funn fra litteraturen (oppsummert nedenfor) når det gjelder barrierer og beste praksis for å nå ambisiøse energi- og miljømål.

Av Giulia Vergerio, postdoc.student FME ZEN og Vegard Knotten, forskningsleder, SINTEF

Skjulte kostnader, ulike motiver og endringstreghet i bransjen er bare noen av begrensningene som ambisiøse prosjekter må håndtere. I tillegg kommer aktørenes mangel på ansvar etter levering, mangel på kunnskap og ferdigheter,  dårlig kommunikasjon og samarbeid, samt mangel på livsløpstankesett. For å forbedre prosessene i byggeprosjekter
foreslår litteraturen økt samarbeid, forbedring av informasjonsflyt, økt fokus fra aktørene på drift og vedlikeholdsfasen, og anerkjennelse av brukernes og driftspersonalet perspektiver allerede tidlig i prosjekteringen, siden tidligfase er viktig for å bygge bro mellom prosjektets mål og optimal drift for et bygg.

Klare målformuleringer, tett samarbeid,  involvering av interessenter og felles forståelse for konseptet nullutslippsbygg fra alle aktører var blant suksessfaktorene i pilotprosjektene til det avsluttede Forskningssenteret for nullutslippsbygg (ZEB). Men kompleksiteten øker betydelig når man går fra å jobbe med enkeltbygg til å jobbe med hele områder, som det nå gjøres i Forskningssenter for nullutslippsområder (FME ZEN). Å tenke på utviklingen som et program av prosjekter med en sentral koordinator kan være en god framgangsmåte for å håndtere utfordringen med å bygge karbonnøytrale nabolag. Men mange utfordringer vedvarer, inkludert usikkerhet, interessekonflikter, manglende kunnskap om tekniske krav og styringsprosesser. Nye verktøy og prosesser bør støtte ytelsesbasert design, integrasjon og samarbeid. I den prosjektbaserte byggebransjen kommer ulike aktører sammen med sine egne kulturer, praksis og mål, som hindrer potensialet for samarbeid. Faktisk er mangelen på interessentenes vilje til samarbeid og engasjement, samt utilstrekkelige organisatoriske prosesser årsakene til at man ikke klarer  å nå målene for en overordnet energiplan på nabolagsnivå, mer enn mangel på teknologi.

For å øke mulighetene for å lykkes med prosjektet, bør blant annet  følgende tiltak/elementer vurderes:
• Utforskning og implementering av  samspills rammeverk og verktøy (inkludert digitale),
• Krevende og kunnskapsrike kunder som setter og følger opp ambisiøse mål under rettferdige kontraktsordninger
• Langsiktige relasjoner mellom aktører for å bygge tillit
• Engasjer ZEN promotører (Champions)
• Kontrakter som styringsverktøy
• Tidlig involvering av entreprenører og leverandører
• Brukermedvirkning
• Deling av kunnskap, informasjon, risiko og belønninger
• Fokus på livsløp og byggenes ytelser
• Arbeid med prosjektkultur (no blame),
• Forbedring av ekspertenes kommunikasjon
• Implementering av verktøy/praksis for å redusere konflikter.

Tiltak som er nødvendig for å utnytte potensialet for integrerte tilnærminger i ZEN-utviklingen, og interessenters engasjement må adresseres ved å evaluere og håndtere mål, verdier og risiko.

Les og last ned ZEN Rapporten med denne lenken.

 

Tilbake til nyheter

Våre partnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.