Om oss

Hva gjør vi

Forskningssenter for miljøvennlig energi, Zero Emission Neighbourhoods (FME ZEN)
I FME ZEN skaper vi løsninger for fremtidens nullutslippsbygg og -områder. Dette er vårt bidrag til et lavkarbonsamfunn, og sammen med våre offentlige og industrielle partnere utvikler vi 9 pilotprosjekter som er spredt over hele Norge.

Målet til FME-sentrene er:
• Økt innovasjon og verdiskapning i de deltagende offentlige institusjonene og private virksomheter samt i det norske samfunn generelt
• Å bidra til reduksjon av klimagassutslipp på nasjonalt og internasjonalt plan samt til en mer effektiv bruk av energi og økt produksjon av fornybar energi

 

FME ZEN sin visjon:
«Bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser»

 

Her kan du lese mer om vår forskning:
Oversikt over publikasjoner

Arbeidspakkene våre

Arbeidspakke 1

Leder: Helge Brattebø

I denne arbeidspakken skal vi utvikle et egnet analytisk rammeverk og verktøy for design og planlegging av ZEN prosjekter. Dette kaller vi ZEN nøkkelindikatorer som er:

 • Utvikle og teste definisjoner, måltall og benchmark metodikk (ZEN Tool), basert på omforente nøkkelindikatorer (KPIs) basert på kvantitative og kvalitative data;  
 • Utvikle og teste metodikk for livsløpsanalyse og scenarioanalyse for energi og utslipp på ZEN områdenivå;  
 • Utvikle og teste en brukerorientert verktøyboks (ZEN Toolbox) for design og planlegging av ZEN prosjekter, inklusive visualisering og beslutningsstøtte 

Arbeidspakke 2

Leder: Ann Kristin Kvellheim

Hovedmålet er å evaluere mulige utviklingsbaner mot Zero Emission Neighbourhoods, inkludert studier av virkemidler og policy, ulike former for offentlig-privat samarbeid, ulike finansielle modeller, forretningsmodeller og instrumenter i tillegg til forbedrete innovasjonsprosesser. Arbeidet skal bidra til risikoreduksjon for ZEN aktører og samtidig etablere et solid kunnskapsgrunnlag slik at utformingen av strategier, tiltak og virkemidler blir mest mulig treffsikre.

Arbeidspakke 3

Leder: Laurent Georges

Hovedmål: Å lage kostnads- og ressurseffektive bygg gjennom å utvikle lavutslippsteknologier og konstruksjonssystemer basert på livssyklusanalyser og designstrategier.

Delmål:

 • Å undersøke og utvikle tekniske løsninger tilpasset ny og eksisterende bygningsmasse i nullutslippsnabolag
 • Å undersøke og utvikle tekniske løsninger tilpasset ny og eksisterende bygningsmasse i nullutslippsnabolag
 • Å definere hva responsive bygninger og tilhørende kvaliteter er, som grunnlag for å utvikle teknologier, konsepter og verktøy for design og bygging av slike bygg

Arbeidspakke 4 

Leder: Igor Sartori

Hovedmål: Å gjøre energibruk mer fleksibelt, og slik muliggjøre et nullutslippsenergisystem basert på fornybar energi
Delmål: Utvikle kunnskap, løsninger, teknologier og verktøy for design og drift av energifleksible bygninger og områder.

Arbeidspakke 5

Leder: Hanne Kauko

Hovedmål: Utvikle og anvende metoder for beregning av energisystemkostnader og optimalisering av energisystem i områder, og evaluerebetydningen av nullutslippsområder i energisystemet i sin helhet.

Delmål:

 • Representere teknologiske muligheter innenfor fornybar energi, energieffektivisering, fleksibilitet, og samspillet med omkringliggende energisystem for strøm og varme, i kvantitative modeller.
 • Anvende verktøyet Integrate til å beregne energisystemkostnader og andre KPI’er for ZEN piloter/case
 • Anvende «state-of-art» modeller for det Europeiske kraftsystemet til å beregne virkninger av storskala implementering av lokale løsninger (effektivisering, fleksibilitet, og produksjon). Bidra til at en oppnår konsensus i ZEN om hvordan en kan beregne miljøgevinster av egen strømproduksjon. 
 • Få oversikt over regulatoriske aspekter, og frembringe ny kunnskap om interaksjon mellom bygg og resten av energisystemet gjennom aktørbasert modellering (PhD arbeid).

Arbeidspakke 6

Leder: Judith Thomsen

Hovedmål: Realisere minst 7 pilotområder som skal være:

 • Innovasjon «hubs» for samskaping mellom forskere, byggesektor, eiendomsutviklere (privat og offentlig), kommuner, energiaktører og brukere.
 • «Living labs» for å eksperimentere, engasjere, teste, verifisere, dokumentere og optimalisere løsninger utviklet av ZEN senteret i bruk 
 • Fyrtårnprosjekt for å lære, inspirere og formidle kunnskap utviklet i FME ZEN

Viktigste resultater etter 8 år

 • Veiledere for ZEN pilotområder
 • Metodikk og veiledere for brukerinvolvering gjennom Living Labs
 • Minst 7 pilotområder

AP1 Analytisk rammeverk for planlegging av nullutslippsområder

AP2 Politiske virkemidler, innovasjon og forretningsmodeller

AP3
Fleksible og energieffektive bygninger

AP4
Energifleksible områder

AP5
Optimalisering av områders energisystem

AP6
Pilotprosjekter og levende laboratorier

X1 LCA coordination, X2 IKT-koordinering, X3 Koordinering av verktøy og vaktmestertjenester, X4 Brukerkoordinering

AP6
Pilotprosjekter og levende laboratorier

Kommunikasjon

Innovasjon

Internasjonalisering

Partnerne våre

Partnerne våre dekker hele verdikjeden og inkluderer representanter fra kommunale og regionale myndigheter, grunneiere, utviklere, konsulenter og arkitekter, IKT-selskaper, entreprenører, energiselskaper, produsenter av materialer og produkter og statlige organisasjoner.

Privat sektor

Offentlig sektor

Forskning og utdanning

Organisasjon

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) in Smart Cities er et senter for miljøvennlig energi (FME). Det ble etablert i 2017 av Norges forskningsråd.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.

Mer informasjon om ZEN Research Centre og vår forskning