ZEN Caser

En «ZEN case» er en begrenset problemstilling innen et utviklingsprosjekt som eies av en av partnerne i FME ZEN. ZEN casen bidrar til å øke kompetansen og svare ut en eller flere av de identfiserte hovedutfordringene i ZEN. Prosjektene utvikles i tråd med ZENs målsettinger og kvalitetskriterier. Casene kan brukes til å samle partnernes kunnskap i Senteret, og helst innen de områdene hvor partnerne allerede er aktive.

Pågående ZEN-caser:

 • Betydningen av markedspreferanser ved utforming og markedsføring av nullutslippsområder. Elverum Tomteselskap, Elverum kommune, Bybo, Bodø kommune.
 • Delingsløsninger: klimaeffekt og mulige forretningsmodeller – Elverum Vekst, Asplan Viak, Sweco, ByBo, FutureBuilt, TOBB – Publiseres våren 2023.
 • Data for fleksibel energibruk i bygg – NTE. Publiseres i 2023
 • Romlige indikatorer og KPI for sen planleggingsfase – Bærum kommune, Asplan Viak – ferdigstilles i 2023
 • LCA-modeller for Design for Disassembly – Skanska, FutureBuilt m.fl. – ferdigstilles i 2023
 • Effektene av lavkarbonsement med CCS på klimagassutslipp og marked – Norcem
 • Mye å spare på gjøre bygg en del av energisystemet – Skanska, NVE m.fl.
 • Kriterier for sirkulære bygg – kartlegging av bransjestandard – FutureBuilt
 • Formidling av ZEN-erfaringer fra Evenstad – Statsbygg –
 • Evaluering av energifleksibiliteten og energisystemet på Hernesmyra Bodø – Bodø kommune m.fl.

Avsluttede ZEN-caser:

 • Muligheter for etablering av endelige utslipsskvoter for materialbruk i bygninger. SINTEF, NTNU, Civitas, Asplan Viak, Futurebuilt, Skanska.
 • Brukererfaring med utvendig mekanisk solavskjerming kontra integrert i glass (elektrokrome- og termokrome glass). Trøndelag fylkeskommune, Skanska.
 • Stedskvaliteter for byer . Bærum kommune, Bodø kommune.
 • Strategier og forretningsmodeller som støtter overgangen til lavkarbonbetong. Norcem.
 • ZEN og lovverket – Begrensninger og muligheter i lovverk ved utvikling av et ZEN område . Elverum kommune.
 • ZEN case – Energisystem Risvollan . NTE, Statkraft Varme, NTNU, SINTEF.
 • Utvikling av definisjon og standard for smarte bygg. Skanska, Asplan Viak, Snøhetta.
 • LCA av bygninger – bruk av ulike materialer. Norcem, Moelven.
 • Klimagassutslipp fra teknisk utstyr og installasjoner – Analyse og optimalisering. Statsbygg, Asplan Viak, GK, Civitas, FutureBuilt.
 • Gjenbruk av materialer fra eksisterende bygg & Identifisere nøyaktig informasjonsbehov tilknyttet de viktigste byggevarene som er ombrukbare i dagens marked. Bærum kommune, FutureBuilt, Statsbygg, Byggevareprodusenter,
 • Fleksibilitet i kontorbygg. NVE, GK.
 • Fortetting med påbygg/tilbygg i tre. Moelven FPT, Gottlieb Paludan.
 • Mobilitetskonsept Zero Village Bergen og Montana. ByBo AS, SWECO.
 • FutureBuilt ZERO og ZEN-definisjonen. FutureBuilt, Asplan Viak, Civitas.
 • Betydningen av deling i nullutslippsområder. Elverum Vekst, Asplan Viak, SWECO, ByBo, FutureBuilt, TOBB.
 • Bylogistikk i nullutslippsområdet NTNU Campus. Statsbygg.
 • Sikring av overensstemmelse mellom klimanorm Sluppen og ZEN-definisjonen. Trondheim kommune.
 • +CityxChange Sluppen – Utnyttelse av spillvarme fra kjøleanlegg og serverpark på Sluppen – lokal utnyttelse som bidrag til Positive Energy Block Sluppen og skalering til områdenivå. Trondheim kommune, Multiconsult.
 • Utnyttelse av spillvarmekilder og reduksjon av turtemperatur i eksisterende fjernvarmenett. Statkraft Varme AS, Norsk Fjernvarme, Trondheim kommune, Bodø kommune/Bodø Energi (Gardermoen).