Passivhusstandard eller TEK 17 med tilleggskrav?

En fersk studie fra boligprosjektet Ydalir,  viser at man i et livsløpsperspektiv kan oppnå 50% reduksjon av klimagasser ved å bygge med TEK 17-standard, med tilleggskrav.

Illustrasjon: Norlys Arkitektur-Nordbolig

 

Utbyggingsområdet Ydalir i Elverum er en av pilotene i FME ZEN. Målet er å utvikle og bygge et nabolag slik at energibruk og klimagassutslipp fra bygg og mobilitet blir redusert til et minimum. Det handler blant annet om energi, materialer og økonomi.

Hovedutfordringen i Ydalir er å sikre en riktig tilnærming til målet om reduksjon av klimagassutslipp, slik at man oppnår en balanse mellom samfunnshensyn, miljø og økonomi, for både utbygger og bruker. Noe av utfordringen er at husene blir dyrere med passivhusstandard og vanskeligere å selge.

Elverum Vekst AS har derfor ønsket å se på dette med referanse til Ydalirs Masterplan for området som har konkrete krav om bl.a. klimagassutslipp.

Sammenlignet to scenarier
Man har derfor i en studie sammenlignet to scenarier på Ydalir Torg; ett scenario som oppfyller byggteknisk forskrift (TEK17 ) og kravene i masterplanen for Ydalir bydel med unntak av passivhuskravet (TEK17 med tilleggskrav), og ett scenario som oppfyller passivhuskravet.

– Vi har sett nærmere på parameterne energi, materialer og økonomi og på hvor mye f.eks. isolasjonstykkelse kan reduseres for å optimere samspillet mellom kostnader og klimagassutslipp fra energibruk og materialer, forklarer forsker i SINTEF og FME ZEN, Marianne Kjendseth Wiik. – Og vi har beregnet energibehov, klimagassberegninger og livssykluskostnader.

Hypotesen er at med biofyrt fjernvarme, lokal solstrømsproduksjon, arealeffektive løsninger og bevisst materialbruk kan man redusere materialmengde (f.eks. isolasjonstykkelse) og kostnader, øke energiforbruket, men likevel ha lavt utslipp over nabolagets livsløp.

Resultatene er basert på mange forskjellige parametere som for eksempel bygningsgeometri, energistandard, utslippsfaktorer, materialvalg, materialpriser og energipriser.

Studien viser at å bygge etter TEK 17 standard med tilpasninger kan imøtekomme klimagasskrav i Ydalir Masterplan og være mer kostnadseffektivt for utbyggeren enn å bygge etter passivhusstandard.

Energi- og materialpriser
I Ydalir er energisystemet i stor grad gitt gjennom kravene i masterplanen. Norge har i det siste året opplevd stor variasjon i energipriser, også regionalt, noe som vil ha effekt på tilbakebetalingstid. Ett annet eksempel er valg av levetid på komponenter med høye klimagassutslipp som for eksempel solcellesystemet.

Byggenæringen må levere bygg til en overkommelig pris og samtidig sikre en lønnsom næringsvirksomhet. Kostnadsresultatene gir et øyeblikksbilde, og er sensitive med hensyn til blant annet rabatt-avtalene entreprenørene har med produsentene, material- og energiprisutvikling. Et eksempel på dette er utviklingen i pris på trelast. Det er vanlig at prisjusteringer på byggevarer kommer to ganger i året (vår og høst), men i 2022 har prisjusteringer på trelast kommet oftere.

Når samme mål

Duplofigurer fra workshop

Dette er prosjektleder i Elverum Vekst AS, Anna-Thekla Tonjer fornøyd med. – Caset viser at vi kan lette våre krav til utbyggerne i Ydalir, men likevel være trygge på at de vil kunne oppnå den overordnede ambisjonen om 50 % reduksjon av klimagasser sammenlignet med et referansebygg, gitt at de følger de andre kravene vi har lagt i masterplanen, sier hun.

– Dette forskningsprosjektet har vært veldig viktig for oss, fordi det har gitt oss svar på en problemstilling som vi opplever at det har vært mye synsing rundt, samtidig som det har stor betydning mht. klimagassutslipp og økonomi. At vi her har fått satt sammen en utbygger med et konkret utbyggingsprosjekt i Ydalir, fagkompetanse fra Multiconsult, og et forskerteam fra ZEN, opplever vi at har vært veldig nyttig og verdifullt for alle parter.

Studien viser altså at entreprenøren kan oppnå klimagasskravene satt i masterplan og av Multiconsult ved å bygge TEK17-scenarioet og samtidig sparer på investeringskostnadene.

– Dette vil føre til rimelige boenheter på markedet, noe som gjør det lettere for kjøpere å skaffe seg bolig i et ZEN pilotområde, sier Tonjer.

– Selv om TEK17-scenarioet har høyere totale klimagassutslipp sammenlignet med passivhus-scenarioet er de totale klimagassutslippene fortsatt lavere enn grenseverdiene til klimagassutslipp i masterplan, sier Marianne Kjendseth Wiik. Endringen fører til at utbyggerne kan bygge rimeligere bygg, som vil komme både utbyggerne og boligkjøperne til gode.

 

Last ned rapporten: TEORI MØTER PRAKSIS – ER MILJØRIKTIGE BYGG ØKONOMISK GJENNOMFØRBARE? Scenarioanalyse av konstruksjonsvalg på Ydalir SINTEF Bokhandel

Faktaboks: Krav i Ydalir Masterplan

Masterplanen for Ydalir bydel ble utarbeidet med bred involvering, i etterkant av en ENOVA-støttet konseptutredning for grønn områdeutvikling. De som kjøper tomt må følge kravene i Masterplan:

Plangrep:

 • Nedgravde renovasjonsløsninger
 • Gjennomgående gang- og sykkelveg
 • Gode uterom med fokus på privat arealer og fellesarealer
 • Bygninger som aktivt forholder seg til gater/veger
 • God grønn struktur

Bygninger og materialbruk:

 • Materialer med lave klimagassutslipp
 • Arealeffektive boliger

Mobilitet:

 • Minimumskrav til sykkelparkering
 • Bilparkering skal tilrettelegges i felles p-anlegg
 • Makskrav til p-dekning, med lavere krav enn ellers i byen
 • Tilrettelegging for bildelingsordning

Energi:

 • Passivhusstandard
 • Klimagassregnskap som viser 50 % reduksjon sammenlignet med referansebygg.
 • Fjernvarme til oppvarming og varmt tappevann
 • Solstrømproduksjon (min. 10kWh/år/m2 BRA)
 • Forbud mot bruk av fossilt brensel til byggtørk.

 

Tekst: Anne-Lise Aakervik

Tilbake til nyheter

Våre partnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.