Hva er et plusshus?

Et nabolag bestående av plusshus. Illustrasjon: syn.ikia

Et plusshus skal produsere mer energi enn det forbruker. Men hva betyr nå egentlig det?

Tekst: Skrevet av Tonje Healey Trulsrud, ph.d.-student i integrert energidesign ved institutt for arkitektur og teknologi, NTNU

Hvordan definerer vi egentlig et plusshus? Kort fortalt er et plusshus et bygg som produserer mer energi enn det forbruker, men hva dette faktisk innebærer varierer mellom ulike definisjoner.

I dette innlegget skal jeg nøste opp i noen av dem. Hovedpoenget mitt er at vi trenger en felles definisjon for plusshus.

Nesten Nullenergibygg (NNEB)

På norsk sier vi gjerne plusshus, men på engelsk er det flere begreper som brukes: «plus house», «positive energy building» og «powerhouse» for å nevne noen.

Det finnes ikke en europeisk standard definisjon for plusshus enda, men EUs direktiv for bygningsenergi, Energy Performance of Buildings Directive (EPBD), har en definisjon for nesten nullenergibygg (NNEB).

Dette er den nye standarden for alle nybygg fra og med 2021. NNEB defineres i norsk versjon som «Et bygg som har høy energiytelse […] Nesten null eller veldig liten mengde energi skal i stor grad dekkes av fornybare energikilder, inkludert lokalt produsert energi.» (Europakommisjonen, 2021. Originalen finner du her.)

Et plusshus gir mulighet for å lade el-bil ed solenergi. Illustrason: Tonje Healey Trulsrud, NTNU

Det er opp til hvert enkelt land å spesifisere retningslinjer og krav til nesten nullenergibygg. Landene kan tilpasse definisjonen etter sitt klima og spesifikke forhold, og derfor er det store variasjoner mellom slike bygg innad i Europa.

Som et steg videre har EPBD levert et forslag for at alle nybygg skal være nullutslippsbygg fra og med 2030. Dette setter enda strengere krav til å redusere klimagassutslipp fra bygg.

FutureBuilt plusshus

FutureBuilt, et norsk innovasjonsprogram som jobber for å fremme den bærekraftige nullutslippsbyen, beskriver plusshus som «et hus som produserer mer energi enn det forbruker», og definerer et «FutureBuilt plusshus» som:

Energibruk relatert til drift av bygningen skal over året minst kompenseres gjennom produksjon av fornybar energi. For å regnes som plusshus, må det produseres overskuddsenergi på 2 kWh/m2 BRA pr år, som tilsvarer drift av 2 el-biler pr 1000 m2 BRA. (Dokka, Andresen, Lassen, 2021)

Bærekraftig plussenergi-nabolag

Forskningsprosjektetet syn.ikia (som jeg har beskrevet kort her) jobber med å utvikle bærekraftige plussenergi-nabolag (Sustainable Plus Energy Neighbourhoods – SPEN).

De definerer et plusshus som (oversatt til norsk): Et bygg som produserer mer energi fra fornybare kilder enn det forbruker for å oppnå hensiktsmessig inneklima og dekker byggets energiforbruk (teknisk utsyr er ikke inkludert). Plusshus skal bidra til bredere implementering av fornybar oppvarming og energigjenvinningssystemer (solfangere, luft/bergvarme, biomasse), i tillegg til produksjon av fornybar elektrisitet fra ulike kilder (solceller, vind, kombinert kraftvarmeproduksjon). (Salom et. al, 2020, s.13)

Hvis du vil vite mer om hva bærekraftige plussenergi-nabolag er og hvordan de utvikles kan du se videopptaket fra frokostmøtet.

Et plusshus skal ha et overskudd av energi som det kan dele med omgivelsene. Illustrasjon: Tonje Healey Trulsrud, NTNU

Vi trenger en felles definisjon for plusshus

En felles definisjon for plusshus vil øke forståelsen av hva et plusshus faktisk er og gi et bedre sammenligningsgrunnlag mellom prosjekter.

Vi trenger altså en felles definisjon for plusshus, og dette jobber forskningsmiljøet med nå.

Under konferansen Sustainable Places i september 2021 fokuserte en workshop på likheter og ulikheter blant gjeldende definisjoner for plusshus i pågående europeiske forskningsprosjekter. Det resulterte i en forskningsartikkel hvor forfatterne påpeker at forskjellen mellom nullenergibygg og plusshus er at plusshus «kommuniserer» med omgivelsene ved å dele overskuddsenergi.

Deling av energi er foreløpig vanskelig på grunn av dagens regelverk. Men det har et stort potensial i forhold til energifleksibilitet og bedre utnyttelse av lokalt produsert energi.

Arbeidet med å lage en felles definisjon er altså i gang. Nå blir det spennende å se hva ambisjonsnivået til definisjonen vil bli.

Hvis du vil lese mer om dette temaet, besøk Tonjes blogg.

Tilbake til nyheter

Våre partnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.