Arbeidspakke 1

Leder: Helge Brattebø

I denne arbeidspakken skal vi utvikle et egnet analytisk rammeverk og verktøy for design og planlegging av ZEN prosjekter. Dette kaller vi ZEN nøkkelindikatorer som er:

 • Utvikle og teste definisjoner, måltall og benchmark metodikk (ZEN Tool), basert på omforente nøkkelindikatorer (KPIs) basert på kvantitative og kvalitative data;  
 • Utvikle og teste metodikk for livsløpsanalyse og scenarioanalyse for energi og utslipp på ZEN områdenivå;  
 • Utvikle og teste en brukerorientert verktøyboks (ZEN Toolbox) for design og planlegging av ZEN prosjekter, inklusive visualisering og beslutningsstøtte 

Arbeidspakke 2

Leder: Ann Kristin Kvellheim

Hovedmålet er å evaluere mulige utviklingsbaner mot Zero Emission Neighbourhoods, inkludert studier av virkemidler og policy, ulike former for offentlig-privat samarbeid, ulike finansielle modeller, forretningsmodeller og instrumenter i tillegg til forbedrete innovasjonsprosesser. Arbeidet skal bidra til risikoreduksjon for ZEN aktører og samtidig etablere et solid kunnskapsgrunnlag slik at utformingen av strategier, tiltak og virkemidler blir mest mulig treffsikre.

Arbeidspakke 3

Leder: Laurent Georges

Hovedmål: Å lage kostnads- og ressurseffektive bygg gjennom å utvikle lavutslippsteknologier og konstruksjonssystemer basert på livssyklusanalyser og designstrategier.

Delmål:

 • Å undersøke og utvikle tekniske løsninger tilpasset ny og eksisterende bygningsmasse i nullutslippsnabolag
 • Å undersøke og utvikle tekniske løsninger tilpasset ny og eksisterende bygningsmasse i nullutslippsnabolag
 • Å definere hva responsive bygninger og tilhørende kvaliteter er, som grunnlag for å utvikle teknologier, konsepter og verktøy for design og bygging av slike bygg

Arbeidspakke 4 

Leder: Igor Sartori

Hovedmål: Å gjøre energibruk mer fleksibelt, og slik muliggjøre et nullutslippsenergisystem basert på fornybar energi
Delmål: Utvikle kunnskap, løsninger, teknologier og verktøy for design og drift av energifleksible bygninger og områder.

Arbeidspakke 5

Leder: Hanne Kauko

Hovedmål: Utvikle og anvende metoder for beregning av energisystemkostnader og optimalisering av energisystem i områder, og evaluerebetydningen av nullutslippsområder i energisystemet i sin helhet.

Delmål:

 • Representere teknologiske muligheter innenfor fornybar energi, energieffektivisering, fleksibilitet, og samspillet med omkringliggende energisystem for strøm og varme, i kvantitative modeller.
 • Anvende verktøyet Integrate til å beregne energisystemkostnader og andre KPI’er for ZEN piloter/case
 • Anvende «state-of-art» modeller for det Europeiske kraftsystemet til å beregne virkninger av storskala implementering av lokale løsninger (effektivisering, fleksibilitet, og produksjon). Bidra til at en oppnår konsensus i ZEN om hvordan en kan beregne miljøgevinster av egen strømproduksjon. 
 • Få oversikt over regulatoriske aspekter, og frembringe ny kunnskap om interaksjon mellom bygg og resten av energisystemet gjennom aktørbasert modellering (PhD arbeid).

Arbeidspakke 6

Leder: Judith Thomsen

Hovedmål: Realisere minst 7 pilotområder som skal være:

 • Innovasjon «hubs» for samskaping mellom forskere, byggesektor, eiendomsutviklere (privat og offentlig), kommuner, energiaktører og brukere.
 • «Living labs» for å eksperimentere, engasjere, teste, verifisere, dokumentere og optimalisere løsninger utviklet av ZEN senteret i bruk 
 • Fyrtårnprosjekt for å lære, inspirere og formidle kunnskap utviklet i FME ZEN

Viktigste resultater etter 8 år

 • Veiledere for ZEN pilotområder
 • Metodikk og veiledere for brukerinvolvering gjennom Living Labs
 • Minst 7 pilotområder